Meteen naar de content

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

I. Toepassingsgebied


De toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden. Door de Website te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.


II. Grondgebied


Deze Website en de informatie die deze bevat, is niet bedoeld of goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten of door Amerikaanse burgers of ingezetenen. Als u een Amerikaanse burger of inwoner bent, bezoek dan onze website www.mustelausa.com.


III. Persoonsgegevens


Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid.


IV. Inhoud en karakter van de informatie gepubliceerd op de Website


De Website kan u adviezen aanbieden van deskundigen op een bepaald gebied met betrekking tot de inhoud van de Website of uittreksels uit persartikelen. Dergelijke informatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de geraadpleegde deskundige of de auteur van het artikel en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Onderneming.


De Website kan ook informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke conditie, een medisch gebied of medische behandelingen die uitsluitend zijn voorbehouden voor menselijk gebruik. Deze informatie vormt in geen geval medisch advies en wordt uitsluitend ter informatie op de Website gepubliceerd.
In geen geval mag u deze informatie gebruiken om een medische diagnose te stellen met betrekking tot een ziekte of fysiek probleem of om medicatie voor te schrijven of te gebruiken. Het is aan u om uw arts of apotheker te raadplegen. Zij zijn professionals in de gezondheidszorg en zijn als enige bevoegd om u advies te geven dat past bij uw specifieke gezondheidssituatie.


Bijgevolg erkent u dat de Onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie en diensten die op de Website worden aangeboden en aanvaardt u dat het gebruik van deze informatie en diensten onder uw eigen verantwoordelijkheid, controle en leiding gebeurt.
Ten slotte kan de informatie die op de Website is opgenomen en wordt verspreid, directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van de Onderneming waarvoor geen reclame wordt gemaakt of die niet beschikbaar zijn in bepaalde landen of regio's en die mogelijk worden aangeboden onder een andere merknaam en onderworpen zijn aan andere voorschriften en gebruiksvoorwaarden afhankelijk van het land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat het bedrijf van plan is deze producten, programma's of diensten in uw land te verkopen. Neem contact met ons op voor informatie over de producten, programma's en diensten die in uw land beschikbaar zijn.


V. Vooruitzichten en intentieverklaringen


Op deze Website kunnen verklaringen met betrekking tot de toekomst staan, die naar eer en geweten zijn opgesteld. De werkelijke resultaten die ons bedrijf behaalt, kunnen echter wezenlijk verschillen van deze verklaringen, aangezien ze afhankelijk zijn van een aantal concurrerende en macro-economische factoren, waarover ons bedrijf geen controle heeft. Onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot de wijziging van deze toekomstgerichte verklaringen, is ons bedrijf niet van plan om alle toekomstgerichte verklaringen op deze Website regelmatig bij te werken.


VI. Intellectuele eigendomsrechten


Ons bedrijf is de eigenaar van de domeinnamen http://www.mustela.com en de lokale varianten of voor mobiele apparaten. De Website is een intellectueel werk dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. De Website in zijn geheel en elk van zijn onderdelen (zoals teksten, boomstructuren, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, diagrammen, logo's, geluiden, muziek, enz.) zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van ons Bedrijf, dat als enige gemachtigd is om de betreffende intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.


Bijgevolg is, overeenkomstig de bepalingen van de wet op intellectueel eigendom, de wet- en regelgeving van alle landen en internationale verdragen, het gebruik van de hele of een deel van de Website, met name door downloaden, reproductie, overdracht, weergave of verspreiding, voor enig ander doel dan voor uw persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, ten strengste verboden. Schending van deze bepalingen stelt u bloot aan de straffen die zijn voorzien in zowel het wetboek van intellectueel eigendom als het wetboek van strafrecht, met name met betrekking tot inbreuk op auteursrechten en handelsmerken, en in het burgerlijk wetboek met betrekking tot civielrechtelijke aansprakelijkheid.
De handelsmerken en domeinnamen, evenals de ontwerpen en modellen die op de Website staan, zijn exclusieve eigendom van ons Bedrijf, tenzij anders vermeld. Elke reproductie of gebruik van deze handelsmerken, domeinnamen, ontwerpen en modellen, op welke manier en voor welk doel dan ook, is verboden, net als elke wijziging ervan.


Het staat ons bedrijf vrij om de inhoud van de site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


VII. Fotocredits


Bekijk met team DDC (Getty – Hisayoshi Osawa, LWA, Image Source Black, Tetra Images, George Doyle, Digital Vision, Andrew Olney, Frederic Cirou, Stella, Caroline Warren, LWA/Dann Tardif, Marcy Maloy, Frederic Cirou, Flying Colours, Experienced Skins, Andrew Olney, Glowimages, Nick White, Jose Luis Pelaez, Inc, IMAGEMORE Co., Ltd., Peter Augustin, OJO Images, Marc Debnam, Chris Ryan, PhotoAlto/Ale Ventura, Frederic Cirou, Elyse Lewin, Plush Studios, ICHIRO, George Doyle, Marcy Maloy, flashfilm, Stockbyte, Ned Frisk, Rich Legg, Glowimages, Jamie Grill, Image Source, Jessica Peterson, Gen Nishino, KidStock, Loop Delay, Rollover, carlp778, Tom Merton, Alex Bramwell, SHAKTI/a.collectionRF, Peter Augustin, Cindy Singleton, Westend61, moodboard, Blend Images, Photodisc, George Doyl, DAJ, Antenna, Lisa Stirling, Tom Merton, Jamie Grill Photography, KidStock, James Woodson, Matelly, Ozgur Donmaz, Radius Images, Alistair Berg, Hybrid Images, Sporrer/Rupp, Richard Drury, Absodels, Echo, Dmitry Mordvintsev, Mladen Mitrinović, Vladimir Godnik, Linda Epstein Fotolia – Memo, Anatoliy Samara, Sergejs Rahunoks, 3dvin, mathom, WavebreakmediaMicro, lunamarina, Monkey Business, Blend Images, mbt_studio, hartphotography, Boris Ryaposov, UFO RF/a.collectionRF, JGI/Jamie Grill, auremar, Foodcollection RF, DenisNata, Corbis – John Lund/Drew Kelly/Blend Images, Brooke Fasani, Eric Cahan, Larry Williams, Tom Grill, Christina Kennedy, Vladimir Godnik, ImageShop, Tetra Images, Jamie Grill, image100, Ned Frisk Photography, ImageShop, Ocean, Drew Myers, Heide Benser, Jackstar/cultura, JGI/Tom Grill/Blend Images, Wavebreak Media LTD/Wavebreak Media Ltd., AleVentura/PhotoAlto Istockphoto – Kati Neudert, Boguslaw Mazur, Paul Maguire, Leigh Schindler, Pascal Genest, Pedro Nogueira, Jacob Wackerhausen, Stígur Karlsson, mathompl, Alex Gumerov, Stanislav Komogorov, imagestock, irabell, hidesy, patrickheagney, firemanYU, PonyWang, hannamonika, Mark Bowden Shutterstock – FamVeld Superstock – Maria Teijero Graphic Obsession – Société ICONOTEC Fotosearch – Brand X Pictures Jean-Pierre Lagiewski Patrick Sordouillet)


VIII. Garanties en aansprakelijkheid


Ons Bedrijf doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie die toegankelijk is via de Website accuraat en up-to-date is. Ons Bedrijf garandeert echter geenszins dat deze informatie juist, volledig en up-to-date is. Onze Onderneming geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledige of een deel van de Website. In het bijzonder vormt de informatie op de Website, verstrekt voor welk doel dan ook (advies, promotie, enz.), in geen geval een medisch advies. Bijgevolg ontslaat het raadplegen van de secties van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of het raadplegen van een gezondheidsprofessional (arts, kinderarts, apotheker, enz.).


Onze Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en/of gevolgen, die voortvloeit uit het raadplegen en/of het gebruik van de Site. Wij kunnen de toegang tot de Website niet in alle omstandigheden garanderen, met name voor onderhoud, updates of om welke andere reden dan ook. In het bijzonder wijst onze Onderneming alle verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs, of schade als gevolg van frauduleuze handelingen van derden vanaf de Website (zoals bijvoorbeeld inbreuk).
Onze Onderneming implementeert maatregelen om de veiligheid te garanderen van bestanden die worden aangemaakt op basis van persoonlijke gegevens die op de Website worden verzameld. Onze Onderneming heeft geen controle over de risico's die verbonden zijn aan de werking van het internet en wij vestigen uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico's in termen van vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.


Wij nodigen u ook uit om ons elke onnauwkeurigheid of weglating die u op de website aantreft, alsook elke mededeling die u in strijd acht met de geldende wetgeving, met de aanvaarde gedragsnormen of die de rechten van anderen schendt, te melden op het volgende adres: Laboratoires Expanscience Belgique - Sphere Business Park, Doornveld 184, 1731 Zellik (Asse).


IX. Hyperlinks


De pagina's van deze Website kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Onze hyperlinks naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld om het browsen voor u gemakkelijker te maken. De onderneming heeft geen zeggenschap over de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden waarnaar de hyperlinks op de Website leiden. De Onderneming verwijst slechts naar deze websites van derden, maar is op geen enkele wijze verbonden met de inhoud ervan.
Bijgevolg wijst de Onderneming alle verantwoordelijkheid af (in het bijzonder redactionele verantwoordelijkheid) voor de toegang tot en/of de inhoud van websites van derden. In het bijzonder aanvaardt de Onderneming geen aansprakelijkheid voor enige inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot een pagina via een hyperlink. De verantwoordelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige informatie op een website van derden, en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, ligt uitsluitend bij de uitgever van de website in kwestie, en niet bij onze onderneming.


Het creëren van hyperlinks naar de Website, anders dan naar de homepage, is alleen toegestaan met de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van onze Onderneming, welke toestemming op elk moment en zonder vergoeding kan worden ingetrokken. De pagina's van de Website mogen in geen geval geïntegreerd worden in de pagina's van een andere internetsite. In alle gevallen moet een bericht de bezoeker erop wijzen dat hij of zij van site verandert.X.Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden


Onze Onderneming informeert u dat deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard wanneer u de Website bezoekt nadat ze online zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze sectie regelmatig te raadplegen.


XI. Geschillen


Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de Website.

{"statementLink":"","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#146ff8","triggerColor":"#146ff8","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":20,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":10,"triggerRadius":"50%"}}